Spelpedagogiken med affärsspel och förankring i det egna arbetet
 

Affärsspelets pedagogik
Spel väcker tävlingsnerven. Det skapar engagemang och intensitet. Affärsspelet förmedlar kunskap genom flera sinnen.

Hjärnan får jobba
Spelet handlar om att leda en affärsverksamhet. Affärstänkande.

Magkänslans kunskap
Man upplever framgångar och bakslag i spelet.

Flerdimensionellt tänkande
Man tvingas ta ställning och fatta beslut på det underlag som finns och samtidigt hantera osäkerhet.

Aktivt kunskapssökande
I spelets värld får man själv söka och upptäcka kunskap.

Affärsspel passar alla
Teoretiskt lagda personer kan effektivt ta till sig kunskap från böcker och föreläsningar. Men flertalet av oss är inte främst teoretiskt lagda. Det är få som läser manualen och sen kan mobiltelefonens alla finesser. Det vanliga är den praktiskt tänkande metoden att börja trycka på alla knappar för att lära sig finesserna. Det kallas aktivitetsbaserat lärande.

Aktivitesbaserat lärande
Spelpedagogiken är aktivitetsbaserat lärande. Därför passar denna pedagogik för alla. Men den är speciellt värdefull för de många som tänker mer praktiskt, inuitivt och andra sätt än teoretiskt.

Roligt sätt att lära det som kan ha upplevts som besvärligt
Ett företagsspel erbjuder tävling, spänning och eftertanke. Det tvingar alla att ta ställning och engagera sig i frågorna. På detta sätt föds nya tankar och invanda tankemönster bryts.

I spelets stiliserade värld får man helhetssynen och ser de grundläggande sambanden. Ämnen som upplevs som svåra och oengagerande kan bli spännande när man känner att man behärskar helheten.

Låna ett spel för påseende?
Ring 08-717 49 30 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

Förankring i det egna arbetet
Den som lärt sig något nytt vill gärna använda sina färdigheter. Att efter spelet vända åter till det egna arbetet och verkligheten med dessa nya idéer och insikter. Det är här det verkligen börja hända saker. Förändringar blir inte hotfulla och svåra när man redan accepterat det nya tänkandet. Man kan själv vara med och driva på förändringen.
Det är denna kombination av spel och tillämpningsövningar som är så effektiv. Att börja i det stora, nya och spännande och sedan landa i den egna verkligheten. När deltagarna kommer till jobbet dagen efter ska de känna att de har nytta av sina nyvunna kunskaper.

 

Spel Affärsekonomi
Ekonomispelen ger insikter i affärsekonomins samband och möjligheter. När dessa kunskaper förankras i den egna verksamheten blir de riktigt värdefulla.

Förstå företagets ekonomiska rapporter
För den som har kunskapen blir de ekonomiska rapporten ett effektivt hjälpmedel för att utveckla verksamheten. Erfarenheter och insikter från affärsspelet förankras i den egna verksamheten i träningen att tolka företagets olika ekonomiska rapporter.

Det egna arbetet i affärsekonomiska termer
För att förankra nya kunskaper och erfarenheter från affärsspelen använder vi också verksamhetsanpassade kalkylövningar. Med dessa kalkyler får deltagarna beskriva det egna arbetet i ekonomiska termer.

Intäkter och kostnader i det egna arbetet
Deltagarna får uppleva hur de är med och generera intäkter och kostnader. Framför allt hur var och en är med och påverkar resultatet varje arbetsdag.

Insikten "Var och en påverkar resultatet varje dag i arbetet"
De får beskriva vad som kan trassla till sig i arbetet. Sen får de göra efterkalkylen baserat på egna uppskattningar av hur kalkylen påverkas. De upplever hur hela resultatet raderas ut av att något gått fel.

Var och en kan göra skillnad
När deltagarna får diskutera vad de kan göra i sitt arbete växer insikten fram att "Jag spelar roll". Min insats på jobbet är mycket viktigare än jag tidigare trodde. Man ser hur många sträcker på sig när denna insikt slår rot.

TidsSpelet & LeanSpelet
Tidsspelets roll är att ge deltagarna nya infallsvinklar och idéer som de tar med sig i analysen av det egna arbetet. Tidsspelet avdramatiserar dessa ofta känsliga frågor och bryter låsningar och spärrar när man sedan går över till den egna verkligheten i arbetet.

Deltagarna skapar själva bilden av hur arbetstiden används
Deltagarna får bena ut sin egenarbetstid och sina arbetsprocesser. Det blir arbetstidsstudie baserad på deltagarnas egna uppskattningar och erfarenheter. I detta arbete hittar man tidstjuvar och möjligheterna att utveckla arbetet särskilt i den lilla gruppen.

Tidstjuvar hittas
Tidstjuvar identifieras så att de kan åtgärdas.

Arbetsprocessen klarläggs
Processen i arbetsgruppen kartläggs så att den kan utvecklas och effektiviseras.

Ökad effektivitet
Ökad effektivitet genom att medarbetarna blir medvetna hur de använder sin arbetstid och möjligheterna att får mer tid för kunderna/det egna arbetet genom att minska och effektivisera den övriga tiden.

Mer tid för kunderna
Medarbetarna stimuleras att själva prioritera sin arbetstid så att de får mer tid för kundarbete.

Minskad stress
Minskad stress när medarbetarna får bättre grepp över sin egen arbetstid.

Alla blir delaktiga
Alla är med och beskriva och analysera hur arbetstiden används och hur gruppens arbetsprocesser ser ut. Alla är med i att utarbeta projekt för att använda tiden effektivare.
Förändringar och effektiviseringar blir fast förankrade när deltagarna själva tar fram dem. När alla är med från början blir det lättare och effektivare att utveckla och förändra i verksamheten.

   
       
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, 133 37 Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28

 

   
   
webmaster